Õpijuhis

Kursuse ülesehitus

Kursus IFI7207.DT Digitaalne õppevara toimub peamiselt e-õppe vormis. Iga kursusel osaleja loob oma personaalse õpikeskkonna, mille keskseks osaks on ajaveeb, mille kaudu esitatakse individuaalsete ülesannete lahendused. Individuaalsed ülesanded on jagatud neljaks teemaks, millest igaüks kestab kaks nädalat:

 1. Digitaalne õppevara ja selle levitamise platvormid
 2. Sisupakettide koostamise vahendid
 3. Veeb 2.0 vahendid digitaalse õppevara koostamiseks
 4. Digitaalne õppevara nutiseadmetele

Sellele lisandub viis seminari vormis toimuvat kontaktpäeva, õppematerjali ja/või kirjanduse analüüsi koostamine ning täiendavad ülesanded, millega võib osa tegevusi asendada.

Õppetöö maht

Kursuse maht on 4 EAP, millele vastab 104 tundi õppetööd. Õppetöö jaguneb kontakttundideks (19 tundi), individuaalseteks blogimisülesanneteks (40 tundi), täiendavateks ülesanneteks (32 tundi) ja iseseisvaks lugemiseks (13 tundi). Õppetöö soovituslik ajaline jaotus on esitatud järgnevas tabelis.

digioppevara2017

Iseseisev töö koosneb järgmistest osadest:

 • ajaveebipostituste kirjutamine ja kommentaariaruteludes osalemine;
 • praktiline või teoreetiline lõputöö vastavalt üliõpilase eelistustele. Praktiliseks lõputööks on õppematerjali koostamine rühmatööna või individuaalselt. Teoreetiliseks lõputööks on kirjanduse analüüsi koostamine õppejõuga kokkulepitud teemal;
 • täiendavad ülesanded, millega üliõpilane võib osa eelnevaid tegevusi asendada (uue tehnoloogia või vahendi tutvustamine kontakttunnis, kursuse teemadega seotud Vikipeedia artikli kirjutamine, iseseisev lugemine ja leitud allikate jagamine kursusekaaslastega).

Individuaalse tööna peavad üliõpilased seadma üles ajaveebil põhineva personaalse õpikeskkonna, tutvuma lugemismaterjalidega, tegema praktilised ülesanded, kirjutama nende põhjal ajaveebipostitused, jälgima ja kommenteerima teiste kursuslaste ajaveebe ning kirjutama kokkuvõtte kursusest. Ajaveebipostituste kirjutamisele ja kommenteerimisele on arvestatud 40 tundi.

Praktilise lõputööna koostatud terviklik õppematerjal peab kasutama ühe õppematerjalide koostamise vahendi erinevaid võimalusi ning vastama etteantud kvaliteedinõuetele. Õppematerjali esialgne variant esitatakse kursusekaaslastele ja õppejõule tagasiside saamiseks. Iga kursuslane hindab ühte teise rühma või üliõpilase koostatud õppematerjali. Täiendatud ja parandatud õppematerjale esitletakse viimases kontakttunnis. Õppematerjali koostamise töömahuks on arvestatud 24 tundi iga rühma liikme kohta.

Teoreetilise lõputööna koostatud kirjanduse analüüsi raames annab üliõpilane teadusartiklite põhjal ülevaate ühe digitaalsete õppevaraga seotud teema aktuaalsetest probleemidest, uurimustest ja tulevikusuundadest. Kirjanduse analüüsi esialgse versiooni esitamise järel saab üliõpilane retsensiooni õppejõult ning peab retsenseerima ühe kursusekaaslase kirjanduse analüüsi. Retsensioonis esitatud soovitusi arvesse võttes esitatakse kirjanduse analüüsi parandatud versioon. Kirjanduse analüüse esitletakse viimases kontakttunnis. Kirjanduse analüüsi töömahuks on arvestatud 32 tundi.

Hindamine

Kursuse hindamine põhineb õpimärkidel (Open Badges). Igale teenitud õpimärgile vastab kindel punktide arv. Sõltuvalt sooritusest on võimalik teenida tavaline õpimärk, kuldõpimärk või poolik õpimärk. Kuldõpimärk omistatakse ülesande sooritamise eest silmapaistval tasemel. Poolik õpimärk omistatakse hilinemisega esitatud või puudustega sooritatud ülesande puhul. Õpimärkide eest kogutud punktid teisendatakse hindeks 100-punkti skaalal.

Õpimärgid on võimalik teenida järgmiste tegevuste eest:

Ajaveebipostitused:

 • Põhiteadmised digitaalse õppevara levitamise platvormidest (tavaline õpimärk 12 p; kuldõpimärk 17 p; poolik õpimärk 7 p);
 • Põhiteadmised sisupakettide koostamise vahenditest (tavaline õpimärk 12 p; kuldõpimärk 17 p; poolik õpimärk 7 p);
 • Põhiteadmised Veeb 2.0 vahenditest digitaalse õppevara koostamiseks (tavaline õpimärk 12 p; kuldõpimärk 17 p; poolik õpimärk 7 p);
 • Põhiteadmised digitaalsest õppevarast nutiseadmetel (tavaline õpimärk 12 p; kuldõpimärk 17 p; poolik õpimärk 7 p).

Õppematerjali koostamine ja hindamine:

 • Õppematerjali koostaja (tavaline õpimärk 28 p; kuldõpimärk 36 p; poolik õpimärk 20 p);
 • Õppematerjali kvaliteedi hindaja (tavaline õpimärk 7 p; kuldõpimärk 10 p; poolik õpimärk 4 p).

Kirjanduse analüüsi koostamine ja hindamine:

 • Uurija (tavaline õpimärk 36 p; kuldõpimärk 46 p; poolik õpimärk 26 p);
 • Kirjanduse analüüsi hindaja (tavaline õpimärk 7 p; kuldõpimärk 10 p; poolik õpimärk 4 p).

Täiendavad tegevused:

 • Valgustaja (tavaline õpimärk 10 p; kuldõpimärk 15 p);
 • Vikipedist (tavaline õpimärk 12 p; kuldõpimärk 17 p);
 • Jagaja (tavaline õpimärk 5 p; kuldõpimärk 8 p).

Üliõpilane saab oma personaalsetest õpieesmärkidest lähtuvalt valida, milliste õpimärkide saavutamiseks vajalikud ülesanded ta sooritab.

Õpimärk omistatakse ülesande sooritamise eest ainult juhul, kui esitatud töö vastab õpimärgi kirjelduses väljatoodud kvaliteedinõuetele.

Viitamine

Ajaveebipostituste koostamisel kasutatud teadusartiklitele ja raamatutele on soovitatav viidata APA viitamissüsteemi (PDF) kasutades. Veebilehekülgedele ja rakendustele viitamisel piisab linkimisest.

Tähtajad

Kursus on jagatud neljaks teemaks, mis igaüks kestab kaks nädalat. Vastava teema individuaalne ülesanne postitatakse esimese nädala alguses ning üliõpilaste postituste tähtajaks on esimese nädala pühapäev. Seejärel jääb üks nädal kommentaariarutelude jaoks.

Kui üliõpilane jääb mingil mingil põhjusel kursuse ajakavast maha, siis tuleks tööd jätkata käimasoleva teema juurest ning esitada hilinenud ülesanded hiljem. Teineteist jälgiv ja toetav õpikogukond toimib paremini, kui õppijad tegelevad samaaegselt sama teemaga.

Õpikeskkond

Kursuse toimub avatud õpikeskkonnas, mis koosneb järgmistest osadest:

Kursuse märksõna kursusega seotud materjalide tähistamiseks veeb 2.0 keskkondades on digioppevara (Twitter keskkonnas #digioppevara).

Ajaveebipostitused ja kommentaarid

Seoses ajaveebipostituste ja kommentaaridega oleks hea järgida kolme soovitust:

 • Lisa oma postituse sisusse link ülesande kirjeldusele kursuse ajaveebis. See võimaldab automaatselt siduda ülesanded ja neile vastuseks esitatud lahendused.
 • Ära muuda juba avaldatud postitusi. Kui teed iseseisva töö mitmes osas, siis avalda see eraldi postitustena, mitte ära täienda varem avaldatud postitust. Ainsaks erandiks on väikeste kirjavigade parandamine varasemates postitustes.
 • Luba oma ajaveebis kommentaaride automaatne avaldamine. WordPress puhul tuleb selleks kontrollida, et Discussion Settings leheküljel oleks märgistamata valikud An administrator must always approve the comment ja Comment author must have a previously approved comment. Blogger puhul tuleb valida Comments lehel Comment moderation juures raadionupp Never.

Privaatsus avatud õpikeskkonnas

Kui üliõpilane ei soovi mingil põhjusel oma ülesandeid avalikult ajaveebis esitada, siis võib kaitsta oma postitused parooliga ning anda õppejõule ligipääsuks vajalik parool. Sel juhul muidugi jääb üliõpilane ilma kursusekaaslaste poolt saadavast tagasisidest.

Kui üliõpilane ei soovi oma nime all ajaveebis kirjutada, siis on võimalik kasutada õppejõududele teadaolevat varjunime (või lihtsalt Eesnimi P.).

Avatud kursus

Kursuse e-õppe osa toimub avatud kursusena, kus saavad tasuta osaleda ka huvilised väljapoolt Tallinna Ülikooli. Kursusel osalemiseks tuleb registreerida oma ajaveebi aadress EduFeedr keskkonnas. Vabatahtlikud osalejad saavad samasugust tagasisidet oma töödele, nagu ametlikud osalejad. Ainsa erinevusega ei saa nad kursuse eest Tallinna Ülikooli ainepunkte/tõendit.

Täiendav info