Kursus käivitus

Kursuse esimene, sissejuhatav teema on “Digitaalne õppevara ja selle levitamise platvormid”. Teie refleksiooniülesanne on järgmine:

Lugege läbi eestikeelsed lugemismaterjalid “Sissejuhatus digitaalsetesse õppevarasse”, “Digiõppevara kontseptsioon 2015” ja tutvuge lugemismaterjalis viidatud linkidega. Valiku repositooriume leiate ka esitlusest “Digitaalne õppevara ja selle levitamise platvormid“.
Valige üks õppematerjalide repositoorium/referatoorium (mitte eKoolikott), tutvuge selle võimalustega ja saadaolevate õppematerjalidega teie õpetatavas või teid huvitavas aines/teemal.
Koostage lugemismaterjalide ja repositooriumiga tutvumise põhjal ajaveebipostitus, milles kõrvutate teie poolt valitud/katsetatud repositooriumi omadusi, eesmärke ja sisu eKoolikoti omadega. Postituses võiks sisalduda ka mõisted: metaandmed, taksonoomia, võtmesõnad, õppevara liigid ja autorvahendid.
Teretulnud on kursusekaaslaste refleksioonide jälgimine ja kommenteerimine nende ajaveebides.
Oma postituse sissejuhatuses võiksite läheneda teemale natuke laiemalt. Millised on teie senised kokkupuuted digiõppevaraga? Milliseid teiste poolt koostatud õppematerjale te kõige enam kasutate oma õpetamise või õppimise toetamiseks? Milliseid vahendeid kasutate veebist leitud õppematerjalide haldamiseks? Kas ja kuidas jagate leitud häid materjale kolleegidega?

Üheks oluliseks probleemiks on õpetajate valmisolek oma õppematerjalide avaldamiseks ja levitamiseks. Palju häid materjale on kasutusel ainult oma õpilastega või jagatud vaid lähemate kolleegidega. Mis takistab õpetajaid oma materjale laiemalt jagamast? Kuidas saaks õpetajaid motiveerida oma materjale avaldama?

Ootan teie postitusi pühapäevaks 3. märtsiks.

Advertisements