Kursus käivitus

Kursuse esimene, sissejuhatav teema on “Digitaalne õppevara ja selle levitamise platvormid”. Teie refleksiooniülesanne on järgmine:

Lugege läbi eestikeelsed lugemismaterjalid “Sissejuhatus digitaalsetesse õppevarasse”, “Digiõppevara kontseptsioon 2015” ja tutvuge lugemismaterjalis viidatud linkidega. Valiku repositooriume leiate ka esitlusest “Digitaalne õppevara ja selle levitamise platvormid“.
Valige üks õppematerjalide repositoorium/referatoorium (mitte eKoolikott), tutvuge selle võimalustega ja saadaolevate õppematerjalidega teie õpetatavas või teid huvitavas aines/teemal.
Koostage lugemismaterjalide ja repositooriumiga tutvumise põhjal ajaveebipostitus, milles kõrvutate teie poolt valitud/katsetatud repositooriumi omadusi, eesmärke ja sisu eKoolikoti omadega. Postituses võiks sisalduda ka mõisted: metaandmed, taksonoomia, võtmesõnad, õppevara liigid ja autorvahendid.
Teretulnud on kursusekaaslaste refleksioonide jälgimine ja kommenteerimine nende ajaveebides.
Oma postituse sissejuhatuses võiksite läheneda teemale natuke laiemalt. Millised on teie senised kokkupuuted digiõppevaraga? Milliseid teiste poolt koostatud õppematerjale te kõige enam kasutate oma õpetamise või õppimise toetamiseks? Milliseid vahendeid kasutate veebist leitud õppematerjalide haldamiseks? Kas ja kuidas jagate leitud häid materjale kolleegidega?

Üheks oluliseks probleemiks on õpetajate valmisolek oma õppematerjalide avaldamiseks ja levitamiseks. Palju häid materjale on kasutusel ainult oma õpilastega või jagatud vaid lähemate kolleegidega. Mis takistab õpetajaid oma materjale laiemalt jagamast? Kuidas saaks õpetajaid motiveerida oma materjale avaldama?

Ootan teie postitusi pühapäevaks 3. märtsiks.

Viies ülesanne

Viimaseks kodutööks saate valida ühe kahest variandist:

 1. Vähemalt 4 allikal põhinev erialakirjanduse analüüs (referaat) digiõppevara teemal (maht 2-5 lk). Minu nõuded referaadile on leebemad kui Hansul mullu, aga soovitan siiski inspiratsiooniks vaadata Hansu juhist möödunud aastast.
 2. DigiÕppeVaramu projekti piloteerimisega seotud ühe gümnaasiumi ainetunni vaatlus ja dokumenteerimine Observata rakenduse abil, tunnis kasutatud digiõppevara kvaliteedi hindamine HITSA kvaliteediraamistiku abil.

 

Kirjanduse analüüsi võimalikud teemad:

 • Õpisüsteemide koosvõime LTI abil
 • Sisupakendamine: eKoolikott vs. SCORM
 • E-testide arengutrendid: automaatne ülesannete genereerimine (AIG), lahenduskäigu dokumenteerimine jne
 • Õppevideode tulemuslikkuse hindamine
 • MÕK ja digiõppevara: õppija digiõppevara loojana
 • Õppevara interaktiivsus ja selle mõõtmine uuringutes
 • Digiõppevara eripärad mängupõhises õppes
 • Õppevara töökoha-koolituses
 • Õppevara värkvõrgu/liitreaalsuse/robootika/3D-modelleerimise õpetamiseks
 • Teie enda sõnastatud teema (peab olema seotud digiõppevaraga)

DigiÕppeVaramu projektis vaadeldavate tundide ajad, kohad ja õpetajad on nüüd avalikustatud SELLES TABELIS – siin saate endale sobiva tunnivaatluse broneerida (õpetajate poolt on aegade pakkumine veninud, sotsiaalainete omad veel lisanduvad enne laupäeva).  Tunnivaatlusi saab läbi viia juuni esimese nädala lõpuni. Laupäeval, 12.mail on meil viimane kontaktpäev, siis teen teile lühikese hands-on koolituse Observata kasutamise ja õppevara hindamismetoodika kohta Digiõppevaramu projektis.

Neljas ülesanne

Koostage individuaalselt üks nutiseadmel kasutamiseks kohandatud Veeb 2.0 põhine terviklik õppematerjal , millesse on poogitud vähemalt kolme eri veebiteenuse abil loodud interaktiivsed harjutused ja digi-koostöö või probleemilahenduse ülesanded.
Õppematerjal peaks toetuma muutunud õpikäsitusele (loov, koostöine, enesejuhitav õppimine) ja olema kasutatav VOSK abil ning lähtuma HITSA digiõppevara kvaliteedijuhistest.
Avaldage see õppematerjal kas oma blogis eraldi lehena või mõnel muul Veeb 2.0 platvormil (Wix, Weebly vms.) ja kirjeldage selle õppematerjali metaandmed EstCORE abil (kas eKoolikotis või mõnes muus LOM-ühilduvas repositooriumis).

Kolmas ülesanne

Koostage TAO abil endavalitud valdkonnas õpitulemuste hindamise test (eristav test), milles esineb vähemalt kolme eri tüüpi testiküsimusi (item). Andke test sooritamiseks kasutajate grupile Katsetajad, määrake testi sooritamise tähtajaks terve mai- ja juunikuu.

TAOsse saate sisse aadressil http://web.htk.tlu.ee/tao3/tao kasutajanimega, mis on teie eesnimi (suure algustähega) ja salasõnaga Sala12kala (muutke see kohe pärast esimest sisselogimist). Kui tekib probleeme sisselogimisel, andke teada meili teel.

TAO juhend: https://userguide.taotesting.com/3.1/

Alternatiivina võite koostada selle testi ka mõne teise QTI-ühilduva testide autorvahendi abil, nt. Moodle või EIS – ka sel juhul tuleks mulle saata testi sooritamiseks vajalikud andmed.

Seejärel reflekteerige oma blogis testikoostamise kogemust – kuidas kulges, mida sellest õppisite, kuidas saaksite seda oskust kasutada oma töös (ehk siis Helen Barrett’i küsimused: What? So what? ja Now what?)

 

Teine ülesanne: digiõppevara autorvahendid

Pean vabandama, et teine teema tuleb mitmepäevase hilinemisega. Selles teemas keskendume me digiõppevara autorvahenditele ning sisupakettide kasutamisele õpihaldussüsteemides. Lugemismaterjal annab lühiülevaate õppematerjalide koostamise vahendite tüüpidest, sisupakendamise standarditest ning tuntumatest tasuta sisupakettide koostamise vahenditest.

Selle teema ülesanne on järgmine:

 1. Tutvuge lugemismaterjaliga “Digiõppevara autorvahendid” ja selles viidatud autorvahenditega.
 2. Looge endale kasutajakonto DigiTalgute portaali (see on loodud vabavaraliste Drupal + H5P baasil) ja koostage ühe gümnaasiumi õppekavast valitud õpiväljundi jaoks interaktiivne õpiobjekt. See õpiobjekt peaks sisaldama nii põhimõistete definitsioone, selgitavaid tekste, näiteid (video, foto, jooniste kujul) kui ka automaatset tagasisidet pakkuvaid interaktiivseid enesekontrolli-harjutusi.
 3. Importige loodud õppematerjal Moodle’i kursusele.
 4. Tutvuge kursusekaaslaste poolt Moodle’isse imporditud sisupakettidega.
 5. Kirjutage saadud kogemuse põhjal ajaveebipostitus, tooge seal välja kasutatud vahendi plussid-miinused ja võrrelge varem teie poolt kasutatud õppematerjalide koostamise vahenditega. Lisage ka link enda koostatud õppematerjalile Moodle’is.

Pidage seda ülesannet tehes silmas, et kuna aega on vähe, siis on materjali sisust ja terviklikkusest olulisem vahendi erinevate võimaluste katsetamine. Kellel puudub oma varasem originaalsisu, mida õppematerjali tegemisel kasutada, võib kasutada näiteks Vikipeedia sisu või mõnda Creative Commons litsentsi alusel õppematerjali (va need litsentsid, mille nimes on muutmise keeld NoDerivatives). Õppematerjali loomise katsetamisel võite juba mõelda selle peale, mis teemal te kavatsete selle kursuse rühmatöö teha.

Kuna sel korral ülesanne nii pikalt hilines, siis “pehme tähtaeg” oma postituse tegemiseks on 29.03. Sisupakettide koostamise vahendeid vaatame põhjalikumalt koos järgmises kontakttunnis.

Esimene ülesanne: levitamisplatvormid

Kursuse esimene, kaks nädalat kestev sissejuhatav teema on “Digitaalne õppevara ja selle levitamise platvormid”. Teie ülesanne on järgmine:

 • Lugege läbi eestikeelsed lugemismaterjalid “Sissejuhatus digitaalsetesse õppevarasse”, “Digiõppevara kontseptsioon 2015” ja tutvuge lugemismaterjalis viidatud linkidega. Valiku repositooriume leiate ka esitlusest “Digitaalne õppevara ja selle levitamise platvormid“.
 • Valige üks õppematerjalide repositoorium/referatoorium (mitte eKoolikott), tutvuge selle võimalustega ja saadaolevate õppematerjalidega teie õpetatavas või teid huvitavas aines/teemal.
 • Koostage lugemismaterjalide ja repositooriumiga tutvumise põhjal ajaveebipostitus, milles kõrvutate teie poolt valitud/katsetatud repositooriumi omadusi, eesmärke ja sisu eKoolikoti omadega.
 • Jälgige kursusekaaslaste ajaveebe ja osalege aruteludes.

Oma postituse sissejuhatuses võiksite läheneda teemale natuke laiemalt. Millised on teie senised kokkupuuted digiõppevaraga? Milliseid teiste poolt koostatud õppematerjale te kõige enam kasutate oma õpetamise või õppimise toetamiseks? Milliseid vahendeid kasutate veebist leitud õppematerjalide haldamiseks? Kas ja kuidas jagate leitud häid materjale kolleegidega?

Üheks oluliseks probleemiks on õpetajate valmisolek oma õppematerjalide avaldamiseks ja levitamiseks. Palju häid materjale on kasutusel ainult oma õpilastega või jagatud vaid lähemate kolleegidega. Mis takistab õpetajaid oma materjale laiemalt jagamast? Kuidas saaks õpetajaid motiveerida oma materjale avaldama?

Ootan teie postitusi pühapäevaks 4. märtsiks.

Head kaasa mõtlemist!